HEM VILLKOR

Läs vad som gäller i våra villkor!

Här kan du ta del av Hundassistansens (Svensk Djurassistans ABs) villkor. Läs och ta det av våra villkor som gäller. Våra villkor är senast uppdaterade 2020-04-26.

pupp

Våra villkor

Läs våra villkor här!

Läs mer här nedan

Allmänna villkor
Bestämmelser
Vad gäller vid köp?

Innehåll: allmänna villkor och bestämmelser.

I detta häfte finner du allmänna villkor och bestämmelser för tjänster från Svensk Djurassistans AB. Om inte något annat har avtalats består dina villkor av enligt innehållet i allmänna villkor och bestämmelser.

Över tiden kan villkoren förändras. Sådana eventuella förändringar meddelar vi dig inför en ny period av ditt köp i form av ett villkorstillägg. Ett villkorstillägg som är daterat senare än detta allmänna villkor eller bestämmelser ersätter motsvarande punkter i villkoret.

1 Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan Svensk Djurassistans AB, enligt nedan kallad Bolaget, organisationsnummer 559220-2112 och fysisk person, enligt nedan kallad Kund.

1.2 Avtalet om tjänsten består av i de specifika villkor för tjänsten avseende priser och annat som bolaget tillhandåller Kunden i samband med att Kunden gör en beställning. Prislistor för beställda tjänster framkommer i samband med beställning vid tiden för kontakt med Kunden och/eller direkt på webbplatsen www.hundassistansen.se.

1.3 Avtalet ska anses ha ingått då Kunden har beställt tjänsten, t.ex. muntligen vid telefonsamtal med bolaget, eller genom att acceptera ett erbjudande eller genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär som skickas till bolaget med post eller elektroniskt på Bolagets hemsida.

2 Tjänster
2.2 Svensk Djurassistans AB erbjuder från tid till annan olika tjänster och tilläggstjänster till kunder. Bolagets tjänsteutbud och tjänsternas omfattning och funktioner anges på webbplatsen (www.hundassistansen.se) samt i allmänna villkor och bestämmelser.

2.3 Tjänsterna kan beställas via webbplatsen och kundservice.

2.4 Tjänsten Trygg Hundassistans Bas har en avgift som anges till Kund och inkluderar inackordering för Kundens hund i ett hundhotell, hundpensionat eller hos hundvakt dygnet runt, under dagen eller under en överenskommen tid under en period om högst fem (5) dagar eller (120 timmar), där efter lämnas hunden tillbaka till hundägaren. Inackorderingsperioden om fem (5) dagar eller (120 timmar) är tillämpbar för ett helt år då Kund har betalat avgiften och innebär att Kunden kan lämna hunden för inackordering vid flera tillfällen för att nyttja inackorderings tiden om fem (5) dagar eller (120 timmar) fullt ut. Kunden har själv möjligheten att välja mellan dygnspassning, dagpassning eller för en begränsad tid under dagen, dock högst fem (5) dagar eller (120 timmar). Om hundägaren önskar förlängning av inackordering av hund kan detta ske med ett nytt avtalat inackorderingspris. När Kunden lämnar in sin hund för inackordering för varje ny dag räknas det per automatik som en nyttjad dag av dem fem dagar som ingår. Även om 24h av dygnet inte har nyttjats. Kunden får nyttja 120 timmar hundpassning om fem (5) dagar löper efter varandra. Kunden får inte nyttja 120 timmar hundpassning om perioden sträcker sig över en period om fem (5) dagar. 

2.5 Kunden har möjligheten att fritt själv välja var hunden skall inackorderas och hos Bolagets hundhotell, hundpensionat eller hundvakt efter tillgänglighet. Det är samtidigt upp till Kunden att välja hur många timmar per dygn man önskar att hunden ska vara inackorderad för hundpassning. Inackordering erbjuds inom området stor Stockholm.

2.6 Tjänsten Trygg Hundassistans Stor inkluderar det som anges i punkt 2.4 och en permanent omplacering/adoption av en hund där hunden tillfälligt kommer att placeras hos Bolaget om Kund avlider. Hunden hålls tillfälligt hos Bolaget eller hos en aktör ansluten till Bolaget i väntan på ett nytt lämpligt hem som Bolaget kommer att söka efter. Ingen överlåtelsekostnad för hunden sker mellan Bolaget och Kund, dock kan överlåtelsekostnader eller reservationsavgifter tillämpas mellan Bolaget och den nya hundägaren. Ytterligare kostnader för Trygg Hundassistans Stor är tillämpbar för att Kund ska kunna nyttja tjänsten.

2.7 I det fall att Kunden avlider är det Bolagets plikt att på uppdrag av Kunden placera hunden i enlighet med Kundens yttersta vilja om sådan finns och om sådan vilja går att utföra. Kunden har möjligheten att i samband med köp av Tjänsten direkt lämna sin yttersta vilja om vad som ska ske med hunden. Bolaget kommer att uppfylla Kundens önskemål i bästa möjliga mån. Om Kundens önskemål vid tiden för beställd tjänst bedömdes som möjlig att uppfylla men senare visade sig vara en omöjlig uppgift att utföra då väljer Bolaget det bästa alternativet i det efterkommande önskemålet och viljan Kunden hade, och i enlighet med vad som är bäst för hunden och dennes fortsatta liv.

2.8 Tjänsten Trygg Hundassistans med tillfällig inackordering om högst fem (5) dagar eller (120) timmar och dess tilläggtjänst aktiveras när Kunden tillfälligt inte kan ta hand om sin hund. Endast vid tillfället när Kund blir inlagd för sjukvård i mer än 24 timmar, eller när Kund avlider. I det fallet att Kunden blir inlagd för sjukvård i mer än 24 timmar och nyttjar tjänsten med inackordering av hunden kommer Bolaget kräva ett intyg som visar att Kunden har varit inlagd för sjukvård i mer än 24 timmar.

2.9 Med sjukvård avser det när Kunden befinner sig i ett sådant fysiskt dåligt tillstånd som avsevärt minskar möjligheterna till att ta hand om sin hund på ett sådant sätt att hunden ovillkorligt kommer att behövas lämnas ensam utan mänsklig kontakt i en direkt anslutning när Kunden behöver sjukvård i mer än 24 timmar.

2.10 Om Kunden nyttjar tjänsten Trygg Hundassistans på ett felaktigt sätt där Kunden lämnar över hunden till Bolaget för inackordering utan att inkomma med ett intyg från läkare som bevisar att Kunden har varit inlagd för sjukvård i mer än 24 timmar kommer Bolaget istället att fakturera ett dygnspris för placeringen i hundhotellet.

2.11 Om hunden har allvarliga dolda fel, kräver omgående sjukvård, behandling eller operation, är aggressiv, insjuknar, visar symptom på sjukdomar, om en tik löper, eller på annat sätt är en fara för sig själv, andra hundar eller människor vid tiden för inackordering kan hunden nekas inackordering och en plats vid Bolaget och hos anslutna aktörer till Bolaget.

2.12 När en Kund lämnar in sin hund för inackordering i ett hundhotell, hundpensionat eller hos hundvakter eller annan aktör som kan komma att assistera Bolaget med inackordering för hund ska Kunden följa deras villkor och regler.

2.13 För att Kunden ska kunna ta del av tjänsten Trygg Hundassistans måste Kunden vara den rättmätiga ägaren av hunden annars avbryts tjänsten och den påbörjas inte.

2.14 För att hindra att tjänsten Trygg Hundassistans missbrukas aktiveras Trygg Hundassistans Bas 30 dagar efter att inbetalningen till Bolaget har skett. För Trygg Hundassistans Stor aktiveras alla funktioner som innehåller de som erbjuds i Trygg Hundassistans Bas 30 dagar efter att inbetalningen till Bolaget har skett med undantaget för funktionen i tjänsten som gäller den del att Bolaget tar på sig ansvaret att tillfälligt hålla hunden inackorderad för en vidare adoption. Då gäller istället 60 dagar.

3 Transport
3.1 Hundtransport kan erbjudas mot en avgift och i den mån Bolaget har möjlighet beroende på distans eller annat hinder som i tiden kan finnas.

4 Hundassistansbeviset – kundbevis
4.1 För att en Kund ska kunna lämna in sin hund för inackordering kan Bolaget eller dess hundhotell, hundpensionat eller hundvakter eller annan aktör som kan komma att assistera Bolaget med inackordering kräva att Kunden visar upp sitt Hundassistansbevis. Ett sådant bevis visar att Kunden har betalat för och kan nyttja tjänsten Trygg Hundassistans så som det anges i beviset eller i villkoren eller för tiden vid köp av tjänsten. Hundassistansbeviset skickas till Kund via e-post eller post vid köp av tjänst.

5 Ångerrätt
5.1 Om Kund har ingått avtalet på distans eller utanför affärslokal har Kund rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar genom att meddela Bolaget via kundservice, e-post eller post.

5.2 Genom ingåendet av Avtalet samtycker Kund till att Tjänsten kan börja utföras under Ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om Tjänsten har fullgjorts.

5.3 Om inte annat avtalats levererar Bolaget Tjänsten tidigast från den tidpunkt Kund påbörjar sin anvädning av Tjänsten (t.ex. genom att tillfälligt placera sin hund hos Bolaget eller beställa transport av hund.)

6 Ersättning och betalning
6.1 Kunden ska till Bolaget erlägga fasta avgifter med vad som anges i Beställningsvillkoren och/eller Särskilda villkor för respektive Tjänst samt vid var tid gällanda prislista, såvida inte annat avtalats.

6.2 Fasta avgifter faktureras förskottsvis. Om inte annat har avtalats har Bolaget rätt att fakturera avgifter för Tjänsten fr.o.m den dag Kunden beställer eller påbörjar användningen av Tjänsten.

6.3 Betalning ska vara Bolaget tillhanda senast på fakturans förfallodag.

6.4 Bolaget förbehåller sig att ta ut en faktureringsavgift. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsavgift enligt gällande prislista. Om ingen dröjsmålsavgift anges i gällande prislista debiteras vid försenad betalning dröjsmålsränta enligt räntelagen. Kunden ska även ersätta Bolagets kostnader för att bevaka och driva in Bolagets fordringar hos Kunden, t.ex. kostnader för skriftliga betalnignspåminnelser och inkassoåtgärder.

6.5 Vid dröjsmål med betalning förfaller, om dröjsmålet är väsentligt, efter Bolagets meddelande härom, upplupna avgifter och andra debiteringar för alla Tjänster till betalning.

6.6 Bolaget har rätt att säga upp Avtalet, eller spärra vissa Tjänster eller del av eller viss funktion av Tjänst, med omedelbar verkan och tillsvidare om

(a) Kunden bryter mot Avtalet eller använder Tjänst i strid med vad som anges under punkten 2.7 och 2.8 eller skada uppkommer för Bolaget eller annan eller i övrigt missbrukar Tjänsten.

(b) det finns starka skäl att anta att Kunden inte kommer att uppfylla sina förpliktelser enligt Avtalet.

7 Kunduppgifter
7.1 Bolaget behandlar uppgifter hänförliga till Kunden i enlighet med svensk- och GDPR-lag. Dessa uppgifter är i förekommande fall Kundens namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt hundets uppgifter.

7.2 Bolaget kommer att behandla Kunduppgifter i syfte att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden enligt Avtalet samt för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

7.3 Bolaget kommer att behandla uppgifter hänförliga till Kundens hund. Dessa uppgifter är ålder, regnr, Tat/tångID, chip-nr, namn, ras, kön och eventuellt tävlingslicensnummer. Som Kund till Bolaget godkänner Kunden att Bolaget får fotografera hunden samt behandla och spara bilderna i marknadsföringssyfte och för att förenkla processen med omplacering/adoption.

7.4 Kunden har rätt att årligen begära kostnadsfri information om personuppgifter (registerutdrag), och kan när som helst återkalla lämnat samtycke till behandling av Kunduppgifter. Om Kunden återkallar sitt samtycke innebär det att Bolaget inte längre har möjlighet att leverera Tjänsten.

Svensk Djurassistans AB
Skogvaktarvägen 1B
14170 Stockholm

Kundservice:
www.hundassistansen.se
hej@hundassistansen.se